ĐIỂM THI KHÓA 77

A. ĐIỀU KIỆN ĐẬU

B. KẾT QUẢ THI N5:

  • Trang 1 (Phòng 1 Lầu 2 & Phòng 2 Lầu 2)
  • Trang 2 (Phòng 3 Lầu 2 & Phòng 16 Lầu 2)
  • Trang 3 (Phòng 6 Lầu 2 & Phòng 7 Lầu 2)
  • Trang 4 (Phòng 8 Lầu 2 & Phòng 9 Lầu 2)
  • Trang 5 (Phòng 2 Lầu 3 & Phòng 3 Lầu 3)
  • Trang 6 (Phòng 4 Lầu 3 & Phòng 6 Lầu 3)
  • Trang 7 (Phòng 7 Lầu 3 & Phòng 8 Lầu 3)
  • Trang 8 (Phòng 9 Lầu 3)
  • Trang 9 (Hội Trường Lầu 3)

C. KẾT QUẢ THI N4

D. KẾT QUẢ THI N3 :

E. KẾT QUẢ THI N2:Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: