LỜI NHẮN CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG GỬI CÁC BẠN DU HỌC SINH

TIN NHẮN

Đông Du vừa nhận được liên lạc của Trường Naganuma về tình trạng đi học của các sinh viên. Bên cạnh những sinh viên đi học rất tốt với tỷ lệ 100% cũng có một số sinh viên không đi học đều. Cụ thể các em có tên dưới đây:

1- Lê Viễn Dương tỷ lệ đi học 50%
2- Nguyễn Văn Bình tỷ lệ đi học 75%

3- Nguyễn Huy Hoàng tỷ lệ đi học 75%

4- Trần Niên Vĩnh Lộc tỷ lệ đi học 75%

Cả 4 em này đều là sinh viên của Đà Nẵng, không rõ có sự trùng lắp đặc biệt gì???

Đề nghị các sinh viên Đà Nẵng quan tâm chấn chỉnh lấy lại uy tín!