KẾT QỦA THI KHÓA 81

KẾT QUẢ THI KHÓA 81


  • KẾT QUẢ N2

PHÒNG 42

PHÒNG 43-44

 

  • KẾT QUẢ N3

PHÒNG 42

PHÒNG 43-44

 

  • KẾT QUẢ N4

P 12 ; 13

P 14 ; 22

P 23 ; 24

P 32 ; 33

P 34


  • KẾT QUẢ N5

P1L2 ; P2L2

P3L2 ; P6L2

P7L2 ; P8L2

P9L2 ; P11L2

P12L2 ; P13L2

PHÒNG HỘI TRƯỜNG 1

PHÒNG HỘI TRƯỜNG 2Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: