Đối tác

Là các bạn bè của Trường Đông Du, muốn giúp đỡ các trẻ em Việt Nam . Mỗi người có thể nhận đỡ đầu cho một hay nhiều học sinh, bằng cách cấp học bổng cho họ. Ân nhân có thể cấp học bổng một năm hay nhiều năm liên tục (có trường hợp cấp học bổng suốt nhiều năm, cho tới lúc tốt nghiệp lớp 12, hay tới lúc tốt nghiệp đại học).

Ân nhân có thể đề nghị với Ban Điều hành Quỹ nguyện vọng của mình liên quan tới học sinh nhận học bổng như cấp học (Cấp 1, Cấp 2, hoặc Cấp 3… hay có thể cụ thể hơn là độ tuổi, lớp học . . ), Nam hay Nữ, cũng như địa phương muốn cấp (miền Nam, Trung, Bắc, Tỉnh, Huyện …). Dựa theo nguyên vọng của Ân nhân, Ban Điều hành sẽ tiến cử học sinh nhận học bổng, với hồ sơ, hình ảnh của đương sự. Học sinh nhận học bổng sẽ gửi thư cho Ân nhân báo cáo số tiền học bổng đã nhận được vào đầu năm và cuối năm. Trong trường hợp ngôn ngữ bất đồng, tất cả thư từ liên lạc của Ân nhân và học sinh, đều được Văn phòng Điều hành Quỹ phiên dịch để giúp hai bên thông hiểu nhau.