Phác hoạ kế hoạch tổ chức Cộng đồng Đông Du

PHÁC HỌA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG ĐÔNG DU

 

1/-Giai đoạn 1: Thời gian thực hiện 3 tháng, trước tháng 10/2013

- Hình thành các Nhóm Huynh đệ Đông Du cơ bản :

 • Nhóm Huynh đệ ĐD phát báo
 • Nhóm Huynh đệ ĐD các trường Nhật ngữ khác tại Tokyo
 • Nhóm Huynh đệ ĐD các trường Nhật ngữ tại các địa phương
 • Nhóm Huynh đệ ĐD các trường, các đại học

- Thành lập Quỹ Tương trợ Sinh viên Đông Du

- Thành lập Quỹ Khuyến học Đông Du

-  Đăng ký làm thành viên của các Nhóm Huynh đệ Đông Du

- Hoạt động tối thiểu : gặp mặt định kỳ mỗi 3 tháng (tháng 4,7,10,1) để :

 • Thành lập Nhóm, Phân công, giao lưu thân hữu
 • Thông báo tình hình học tập sinh hoạt
 • · Thông báo tình hình, tổ chức , tài chánh của Nhóm (nhắc nhở nhau đóng góp, thông qua các đề nghị chi)
 • · Đề nghị các sinh hoạt Nhóm nên có. Thực hiện thử

2/-Giai đoạn hai : Thời gian thực hiện 6 tháng, trước tháng 3 năm 2013

Chuẩn bị tổ chức cấp cao hơn

-  Báo cáo về việc hình thành các Nhóm Huynh đệ về Nhà Trường (danh sách thành viên, nhân sự được phân công, các hoạt động dự định thực hiện)

-  Trường tổng kết tình hình các Nhóm (thiết lập danh sách các Nhóm, thành viên của  Nhóm, nhân sự phân công, hoạt động  . . .). Thông báo ngược lại cho các Nhóm về tình hình hoạt động của các nhóm đã hình thành.

- Thực hiện tốt đường dây thông tin liên lạc giữa Trường – Nhóm.

-  Chỉ đạo đưa các Nhóm vào hoạt động thực tế :

 • Chỉ đạo kohai học tập
 • Đưa các Quỹ vào hoạt động thực tế
 • · Triển khai các hoạt động khác do các thành viên đề nghị

-

-         Chuẩn bị hình thành tổ chức Gia đình Đông Du : xúc tiến việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa các nhóm trong cùng một Tỉnh, một Vùng.

3/-Giai đoạn ba : Tổ chức Gia đình Đông Du. Thời gian thực hiện 6 tháng, trước tháng 10 năm 2013

- Tổ chức gặp mặt các anh em các Nhóm Đông Du trong một vùng

- Hình thành Gia đình Đông Du Vùng. Tổ chức điều hành Gia đình Vùng .

- Thông báo rộng rãi sự hình thành Gia đình Đông Du Vùng.

- Hình thành quan hệ thông tin Trường – Gia đình –Nhóm

- Xúc tiến các hoạt động của Gia đình :

 • Chăm lo chuyện học tập của kohai
 • Tổ chức các buổi tham quan, học tập để mở mang thêm kiến thức phổ thông
 • Phổ biến kiến thức về quê hương.
 • Hình thành những kế hoạch xây dựng quê hương

4/-Giai đoạn bốn : Tổ chức Cộng Đồng Đông Du. Thời gian thực hiện 6 tháng, trước tháng 3 năm 2014

- Triệu tập lãnh đạo các Nhóm và Gia đình trên toàn Nhật bản.

- Hình thành Cộng đồng Đông Du tại Nhật, bầu Ban Điều Hành Cộng Đồng.

- Hình thành quan hệ Trường – Cộng Đồng – Gia đình – Nhóm – Thành viên

- Tổ chức các hoạt động của Cộng Đồng :

 • Website dongdu.org chính thức bàn giao lại cho Cộng đồng phụ trách.
 • Quảng bá lý tưởng Đông Du.
 • Định hướng cho các thành viên về việc học, và hoạt động sau khi ra trường.
 • Giúp đỡ các thành viên ra đời, về Việt Nam.
 • Tổ chức các hoạt động thể hiện lý tưởng Đông Du.
 • Hình thành kế hoạch xây dựng quê hương.
Download mẫu Phiếu đăng ký gia nhập Cộng đồng Đông Du tại ĐÂY.